Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

In de volgende bepalingen worden de algemene verkoopvoorwaarden uiteengezet van de producten die op de site te koop worden aangeboden: https://leslooksdeval.be/ (hierna "de Site") door :

Val's Looks
Geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer BE 720.970.316

BTW-NUMMER: 720.970.316
Tel: +32 479 80 40 92
E-mail : info@leslooksdeval.be

Er wordt gespecificeerd dat de producten zijn voorbehouden aan particulieren, bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant, zonder enig verband met professioneel gebruik door deze laatste.

Artikel 1. Doel

De huidige verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te bepalen van de verkoop op afstand tussen het bedrijf Les Looks de Val (hierna "wij"), de koper (hierna "u") en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de website gebeurt https://leslooksdeval.be/. De aankoop van een product via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór de bestelling. Vóór elke transactie, verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site https://leslooksdeval.be/ niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik, en anderzijds over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, waardoor hij zich onder deze algemene verkoopsvoorwaarden kan verbinden.

De firma Les Looks de Val behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, om te voldoen aan elke nieuwe reglementering of om het gebruik van haar site te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De producten aangeboden door Les Looks de Val (hierna "de producten") zijn deze die op de site staan https://leslooksdeval.be/De lijst van producten is beschikbaar op de dag van de raadpleging ervan door de Klant en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Les Looks de Val behoudt zich het recht voor om op elk moment het gamma van producten te wijzigen

De artikelen worden gepresenteerd aan de hand van een informatieblad (naam van het product, beschrijving van het product, foto, prijs, grootte en samenstelling) dat met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en precisie is opgesteld om een zo getrouw en volledig mogelijke beschrijving mogelijk te maken. Echter, gezien de digitale weergave van de items op https://leslooksdeval.be/Het is mogelijk dat de perceptie van de klant van de fotografische weergave van de artikelen niet exact overeenstemt met het artikel zelf.

Les Looks de Val verbindt zich ertoe producten te leveren die in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving inzake veiligheid en gezondheid van personen overeenkomstig de Europese bepalingen, en in het bijzonder met de wetgeving inzake chemische stoffen met gereglementeerde inhoud.

Artikel 3. Prijzen en leveringskosten

De prijzen van de producten zijn die welke op de site staan vermeld op de dag waarop de klant de site raadpleegt en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Wij behouden ons het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten zullen in ieder geval worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijs vermeld in onze orderbevestiging is de definitieve prijs uitgedrukt in euro (€), inclusief alle belastingen (TTC) tegen het geldende wettelijke tarief. Het is inclusief leveringskosten.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs volledig betaalbaar op de dag waarop de klant de bestelling plaatst. Les Looks de Val is niet verplicht de door de klant bestelde producten te leveren indien de prijs niet vooraf volledig is betaald. Tenzij anders bepaald, zullen wij geen korting toekennen aan de klant.

Afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling, bieden wij de klant onder bepaalde voorwaarden een gratis levering aan.

Speciale voorwaarden:

  • In België en Frankrijk is de verzending gratis voor elke bestelling van 99 euro of meer inclusief BTW.
  • In het buitenland is voor alle bestellingen van 120 euro of meer, inclusief BTW, de verzending gratis voor klanten die in de volgende landen wonen: Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië en Zwitserland.
  • In het buitenland, voor elke bestelling van 150 euro of meer inclusief BTW, is de verzending gratis voor klanten die in de volgende landen wonen: Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje, Zweden, Oekraïne.

Met uitzondering van de hierboven vermelde bijzondere voorwaarden, zijn de leveringskosten ten laste van de klant en bedragen over het algemeen 3,99 euro (levering aan een relaispunt, postkantoor) of 6,00 euro (levering aan huis) voor leveringen in België.

Voor leveringen in het buitenland wordt de klant een vast tarief voor de verzendkosten aangerekend. Deze kosten zullen tijdens het betalingsproces aan de klant worden gespecificeerd.

Artikel 4. Bestel

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de producten die op de site beschikbaar zijn. Les Looks de Val verbindt zich ertoe de op de site ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de perken van de beschikbare voorraden van de artikelen. In geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere bestelde producten, verbindt Les Looks de Val zich ertoe de klant zo snel mogelijk per e-mail te verwittigen. In dat geval wordt de bestelling van de klant met betrekking tot een niet-beschikbaar product automatisch geannuleerd.

Les Looks de Val behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling of die een of ander risico inhoudt.

Alvorens te bestellen, moet de koper een account aanmaken op https://leslooksdeval.be/U kunt deze informatie rechtstreeks oproepen via de zijbalk in het gedeelte over het aanmaken van een account. Bij elk bezoek zal de klant die wenst te bestellen of zijn rekening wenst te raadplegen, zich aan de hand van deze gegevens moeten identificeren.

Na de selectie van het (de) gewenste product(en) wordt u gevraagd een bestelformulier in te vullen en op het pictogram "volgende" te klikken. U krijgt dan de gelegenheid de details van uw bestelling te controleren en deze te wijzigen. Met de knop "bestelling bevestigen" kunt u uw bestelling van de goederen in het mandje bevestigen, de bestelling wordt dan definitief.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het recht zich op zijn eigen aankoopvoorwaarden te beroepen. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling met een orderbevestiging die automatisch per e-mail naar het door u opgegeven adres wordt gestuurd.

Indien de koper contact wenst op te nemen met Les Looks de Val, kan hij dit doen door

Artikel 5. Wijze van betaling en levering

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs volledig betaalbaar op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Les Looks de Val is niet verplicht de door de klant bestelde producten te leveren indien de prijs niet vooraf volledig is betaald. Tenzij anders bepaald, verlenen wij geen korting.

Aan het einde van het bestelproces worden de volgende betalingsmethoden aan de klant aangeboden om zijn aankopen te betalen:

- bankkaart (Bancontact, Maestro)

- kredietkaart (Visa, MasterCard)

De bestelde producten worden verzonden naar het adres dat u tijdens de bestelprocedure hebt opgegeven. Bestellingen worden gedaan door DPD, een bezorgdienst met tracking. Les Looks de Val is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door de vermelding van een foutief of onvolledig adres door een klant. Wij kunnen de koper het trackingnummer van zijn pakje per e-mail bezorgen. Bij leveringen aan huis wordt het pakket, indien de geadresseerde afwezig is wanneer onze transporteur (DPD) langskomt, afgezet bij een postkantoor of een relaispunt in de buurt van het afleveradres. In dat geval beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om het pakje af te halen op vertoon van een identiteitsbewijs en, in geval van levering per post, van het leveringsbewijs. Aan het einde van deze periode worden niet opgeëiste pakketten aan ons geretourneerd. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vertragingen in de levering veroorzaakt door de afwezigheid van de bestemmeling van het pakje of zijn verzuim om het pakje binnen de daartoe gestelde termijn af te halen.

Wij verbinden ons ertoe de op de site bestelde goederen te leveren https://leslooksdeval.be/ binnen de termijn, uitgedrukt in werkdagen, die wordt vermeld in het overzicht van uw bestelling en in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling. De leveringstermijn gaat in zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Wanneer Les Looks de Val het contract niet kan uitvoeren wegens een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis in de zin van de Belgische rechtspraak of wegens een vreemde oorzaak, in het bijzonder een fout toe te schrijven aan de klant, wordt de leveringstermijn automatisch verlengd in functie van de duur van de verhindering. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het ontstaan en het einde van dergelijke belemmeringen. Indien de belemmering langer dan 60 dagen duurt, heeft elke partij het recht om het contract van rechtswege op te zeggen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding van het bedrijf Les Looks de Val.

Artikel 6. Kortingsbonnen

Waardebonnen worden alleen gratis verstrekt in het kader van promotionele acties. Deze vouchers hebben een geldigheidsdatum, kunnen niet worden gekocht en zijn niet overdraagbaar. Vouchers zijn alleen geldig voor de aangegeven periode en kunnen slechts eenmaal voor een enkele bestelling worden gebruikt.

Vouchers zijn mogelijk niet geldig voor bepaalde producten. Waardebonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen.

Het verschil tussen het bedrag van de coupon en de prijs van uw bestelling kan worden betaald met een van de aangeboden betaalmethoden. De kortingscoupon wordt niet terugbetaald en levert geen rente op. In geval van gehele of gedeeltelijke terugzending van de goederen zal het door de bon betaalde gedeelte van de prijs niet aan de klant worden terugbetaald.

Om een coupon op een bestelling toe te passen, moet de couponcode worden ingevoerd voordat de bestelling wordt verzonden. Coupons kunnen niet worden toegepast op bestellingen die al zijn verzonden. Tenzij anders vermeld, is het niet mogelijk verschillende coupons te combineren.

Indien de klant bij de aankoop een kortingsbon heeft gebruikt, behoudt Les Looks de Val zich het recht voor om de klant de niet-gereduceerde prijs van de goederen te factureren indien, als gevolg van een gedeeltelijke terugtrekking van de goederen, het totaalbedrag van de resterende bestelling lager is dan of gelijk is aan de waarde van de kortingsbon.

Artikel 7. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn waardebonnen die de klant op de website kan kopen https://leslooksdeval.be/. Deze cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden voor de aankoop van Les Looks de Val artikelen. Het eventuele verschil tussen het bedrag van de cadeaubon en de prijs van de bestelling van de klant kan worden betaald via een van de aangeboden betaalmethoden. Als de waarde van een cadeaubon hoger is dan het totaalbedrag van de bestelling van de klant, wordt het verschil gecrediteerd op de klantenrekening van de klant.

Om het tegoed op de cadeaubon te verzilveren, moet de code op de cadeaubon worden ingevoerd voordat de bestelling wordt verzonden.

Het tegoed op de cadeaubon is niet-rentedragend en niet terugbetaalbaar, zelfs indien de klant gebruik maakt van zijn wettelijk herroepingsrecht.

De waarde van een cadeaubon kan worden gecrediteerd op de rekening van de klant en het saldo van de rekening van de klant kan worden bekeken in het gedeelte "mijn cadeaubon" op https://leslooksdeval.be/.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Les Looks de Val behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Artikel 9. Terugtrekking

De koper beschikt over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en aldus het product aan de verkoper terug te zenden voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten.

Artikel 10: Garantie

Alle door Les Looks de Val geleverde producten genieten de wettelijke garantie van 2 jaar, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de firma Les Looks de Val die het zal terugnemen, ruilen of terugbetalen. Alle claims, verzoeken om ruiling of terugbetaling moeten binnen dertig dagen na levering per post worden ingediend.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Les Looks de Val is bij verkoop op afstand enkel gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienst, of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site https://leslooksdeval.be/ zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Les Looks de Val. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken, op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, hetzij in de vorm van een foto, logo, afbeelding of tekst.

Artikel 13. Persoonlijke gegevens

Les Looks de Val verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie, die hij/zij verplicht kan zijn voor het gebruik van bepaalde diensten, te bewaren. Alle hem betreffende informatie is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In dit verband heeft de internetgebruiker recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de informatie die op hem betrekking heeft. Zij kunnen te allen tijde een verzoek indienen per e-mail op het volgende adres info@leslooksdeval.be

Artikel 14. Beslechting van geschillen

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil of geschil wordt, naar keuze van de eiser, onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken aangewezen door artikel 624, 1°, 2° of 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Account
Verlanglijstje
Verlanglijstje
Inloggen
Maak een account aan

negen + zes =

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om u te helpen deze website te gebruiken, om de toegang tot uw account te beheren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.

Wachtwoord herstel

Wachtwoord vergeten? Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt per e-mail een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

17 − negen =

TOP

MIJN MANDJE 0